วิธีส่งเสริมอาหารเพื่อสุขภาพ

วิธีส่งเสริมอาหารเพื่อสุขภาพ การควบคุมอาหารมีวิวัฒนาการไปตามกาลเวลา โดยได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจหลายอย่างที่มีปฏิสัมพันธ์ในลักษณะที่ซับซ้อนเพื่อกำหนดรูปแบบอาหารแต่ละอย่าง ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงรายได้ ราคาอาหาร

(ซึ่งจะส่งผลต่อความพร้อมและความสามารถในการจ่ายของอาหารเพื่อสุขภาพ) ความชอบและความเชื่อส่วนบุคคล ประเพณีวัฒนธรรม และแง่มุมทางภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)

ดังนั้น การส่งเสริมสภาพแวดล้อมของอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งรวมถึงระบบอาหารที่ส่งเสริมอาหารที่หลากหลาย สมดุล และดีต่อสุขภาพ จึงต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงภาครัฐ ภาครัฐและเอกชน

รัฐบาลมีบทบาทสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมด้านอาหารเพื่อสุขภาพที่ช่วยให้ผู้คนสามารถนำแนวทางปฏิบัติด้านอาหารเพื่อสุขภาพมาใช้และรักษาไว้ได้ การดำเนินการที่มีประสิทธิภาพโดยผู้กำหนดนโยบายเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมด้านอาหารเพื่อสุขภาพ ได้แก่ การสร้างความสอดคล้องกันในนโยบายระดับชาติและแผนการลงทุน รวมถึงนโยบายการค้า อาหารและการเกษตร เพื่อส่งเสริมการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพและปกป้องสุขภาพของประชาชนผ่าน

แรงจูงใจที่เพิ่มขึ้นสำหรับผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกในการปลูก ใช้ และขายผักและผลไม้สด ลดแรงจูงใจให้อุตสาหกรรมอาหารดำเนินการต่อไปหรือเพิ่มการผลิตอาหารแปรรูปที่มีไขมันอิ่มตัว ไขมันทรานส์ น้ำตาลอิสระ และเกลือ/โซเดียมในระดับสูง ส่งเสริมการปฏิรูปผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อลดปริมาณไขมันอิ่มตัว ไขมันทรานส์ น้ำตาลอิสระ และเกลือ/โซเดียม โดยมีเป้าหมายในการกำจัดไขมันทรานส์ที่ผลิตในระดับอุตสาหกรรม

การดำเนินการตามคำแนะนำของ WHO เกี่ยวกับการตลาดของอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์แก่เด็ก กำหนดมาตรฐานเพื่อส่งเสริมแนวทางปฏิบัติด้านอาหารเพื่อสุขภาพ ผ่านการประกันความพร้อมของอาหารเพื่อสุขภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการ ปลอดภัย และราคาไม่แพงในเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียน สถาบันสาธารณะอื่นๆ และสถานที่ทำงาน

สำรวจเครื่องมือด้านกฎระเบียบและด้วยความสมัครใจ (เช่น กฎระเบียบทางการตลาดและนโยบายการติดฉลากโภชนาการ)

และแรงจูงใจทางเศรษฐกิจหรือสิ่งจูงใจ (เช่น การเก็บภาษีและเงินอุดหนุน) เพื่อส่งเสริมอาหารเพื่อสุขภาพ และส่งเสริมบริการด้านอาหารและร้านอาหารข้ามชาติ ระดับชาติและระดับท้องถิ่น เพื่อปรับปรุงคุณภาพทางโภชนาการของอาหารรับรองความพร้อมและความสามารถในการจ่ายของตัวเลือกที่ดีต่อสุขภาพและทบทวนขนาดและราคาของส่วน

ส่งเสริมความต้องการของผู้บริโภคสำหรับอาหารเพื่อสุขภาพและอาหารผ่าน ส่งเสริมการรับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ การพัฒนานโยบายและโครงการของโรงเรียนที่ส่งเสริมให้เด็กรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมและรักษาอาหารเพื่อสุขภาพ ให้ความรู้แก่เด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่เกี่ยวกับโภชนาการและแนวทางปฏิบัติด้านอาหารเพื่อสุขภาพ ส่งเสริมทักษะการทำอาหาร รวมทั้งในเด็กผ่านโรงเรียน สนับสนุนข้อมูล ณ จุดขาย รวมถึงการติดฉลากโภชนาการที่รับรองข้อมูลที่ถูกต้อง ได้มาตรฐาน และเข้าใจได้เกี่ยวกับปริมาณสารอาหารในอาหาร (สอดคล้องกับแนวทางของคณะกรรมการ Codex Alimentarius) พร้อมเพิ่มการติดฉลากด้านหน้าบรรจุภัณฑ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคเข้าใจและการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการและอาหารในสถานบริการสุขภาพเบื้องต้น

ส่งเสริมการให้อาหารทารกและเด็กเล็กอย่างเหมาะสมผ่าน การดำเนินการตามประมวลกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ทดแทนนมแม่และมติของสมัชชาอนามัยโลกที่เกี่ยวข้องในภายหลัง ดำเนินนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการคุ้มครองมารดาที่ทำงาน และส่งเสริม ปกป้อง และสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในด้านบริการสุขภาพและชุมชน รวมถึงผ่านโครงการ Baby-friendly Hospital Initiative

 

สนับสนุนโดย.      เครื่องช่วยฟังยี่ห้อไหนดี